Friday, December 18, 2015

Christmas Carols, or may the Farce be With You.

In Honor of Star Wars

7 Star Warsesque Christmas Carols


And:

Angels We Have Heard On High - In Tongan.

Kau 'Angelo Naa Mau Fanongo 'I 'Olunga 
Kau 'angelo naa mau fanongo 'i 'olunga
Hiva fakamelie 'i he to'afa,
Pea tali 'e he mo'unga
'Aulolongo'i honau le'o fiefia.
Kololia, 'i 'olunga 'aupito!
Kololia, 'i 'olunga 'aupito!
Kau tauhi, koe siupeli ha ni?
'Oku ha 'oku 'ikai ke fai be ho mou le'o fiafia?
Koe fetapa mounia ha ia
'A ia na'e fakamanava 'aki ki ho mou fasi fakalangi?
Kololia, 'i 'olunga 'aupito!
Kololia, 'i 'olunga 'aupito!
Ha'u ki Peteleheme 'o sio
'A ia koe fa'ele na'e hiva 'e he kau 'angelo;
Ha'u, tu'ulutui 'o lotua ki ai,
Kalaisi, ko e 'Eiki, ko e Tu'i valevale.
Kololia, 'i 'olunga 'aupito!
Kololia, 'i 'olunga 'aupito!
Sio ki Ai, tokoto Ia 'i he 'aingakai
'A ia na'e fakamalo 'aki 'e he kau hiva 'angelo;
Mele, Siosefa, mou tokoni mai,
Lolotonga 'e hiki hake hotau loto ki he 'ofa
Kololia, 'i 'olunga 'aupito!
Kololia, 'i 'olunga 'aupito!

No comments: